• xsz.tw 不带广告的小说站
  • down.tw 资源、下载站
  • dushu.tw 读书网、小说免费阅读网站

VPS测试脚本

程序 举个栗子 2年前 (2017-12-23) 912次浏览 0个评论 扫描二维码


wget --no-check-certificate https://github.com/teddysun/across/raw/master/unixbench.sh
chmod +x unixbench.sh
./unixbench.sh

wget http://teddysun.com/wp-content/uploads/unixbench.sh
chmod +x unixbench.sh
./unixbench.sh

https://gist.githubusercontent.com/wwng2333/1372fd212c3b28850f7beea0e055566c/raw/21c4fcff11da31113124fe6b5e203767bf5c5ee8/bench.sh

两个测试脚本,做备份用的可以测试独立服务器VPS

代码放在 Github,先贴地址:
https://raw.githubusercontent.com/teddysun/across/master/bench.sh
复制代码

好了,下面给出一个比较装逼的命令,你只需复制,到你的 VPS 的 SSH 窗口里,粘贴,回车,即可。
wget -qO- bench.sh | bash
复制代码


举个栗子 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:VPS 测试脚本
喜欢 (0)
举个栗子
关于作者:
建筑工地上施工员,闲暇时弄个博客打发时间,
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址