sanjiangge关关采集规则分享20190217

隔一段时间会分享一个关关采集规则,本规则利用V1.20.7.9版本编写。最好是有这个版本的关关采集器,

老规矩,先介绍下几个正则符号用法。简单方便。可以自己写

介绍一下关关采规则当中需要用到的一些标签
\d* 表示数字 \s* 表示空格+换行 .+? 表示字符(不能为空) .* 表示字符(可以为空)
() 表示我们需要的部分 ((.|\n)*) 章节的内容部分,包括了换行。
=====与杰奇后台标签的对应关系=====
!!!! 相当于 ([^><]*)  ~~~~ 相当于 ([^><‘”]*)  ^^^^ 相当于 ([^><\d]*)
$$$$ 相当于 ([\d]*)
**** 相当于 (.*)
如果不行。就根据相关提示调整 复制代码保存为 xml 文件。放在关关规则文件夹里。在关关里面选择即可,规则适用于 V1.20.7.9 版本,关关文件夹日期:2016.4.28 这个版本的关关。

[v_error]注:2019年2月24日规则有调整[/v_error] 
  
  Match
  None
  m.lizi.tw小说网
  RuleVersion
 
 
  
  Match
  None
  91
  RuleID
 
 
  
  Match
  None
  sanjiangge
  GetSiteName
 
 
  
  Match
  None
  gbk
  GetSiteCharset
 
 
  
  Match
  None
  https://www.sanjiangge.com/
  GetSiteUrl
 
 
  
  Match
  None
  
  NovelSearchUrl
 
 
  
  Match
  None
  
  NovelSearchData
 
 
  
  Match
  None
  
  NovelSearch_GetNovelKey
 
 
  
  Match
  Singleline
  https://www.sanjiangge.com/
  NovelListUrl
 
 
  
  Match
  None
  
  
 
 
  
  Match
  None
  <a href="/book/\d+/(\d+)/index.html">(.+?)</a></span><span class="s3">
  NovelList_GetNovelKey
 
 
  
  Match
  None
  https://www.sanjiangge.com/book/{NovelKey/1000}/{NovelKey}/index.html
  NovelUrl
 
 
  
  Match
  None
  对不起,该文章不存在!
  NovelErr
 
 
  
  Match
  None
  og:novel:book_name" content="(.+?)"
  NovelName
 
 
  <a.+?>
</a>
&nbsp;
  Match
  None
  og:novel:author" content="(.+?)"
  NovelAuthor
 
 
  <a.+?>
</a>
&nbsp;
  Match
  None
  <p>类&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;别:(.+?)</p>
  LagerSort
 
 
  <a.+?>
</a>
&nbsp;
  Match
  None
  <p>类&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;别:(.+?)</p>
  SmallSort
 
 
  <script((.|\n)*?)</script>
&lt;♂<
&gt;♂>
<a.+?</a>
</div>
</p>
  Match
  None
  <meta property="og:description" content="(.+?)"/>

  NovelIntro
 
 
  
  Match
  None
  og:novel:book_name" content="(.+?)"
  NovelKeyword
 
 
  a♂已完结
b♂连载中
  Match
  None
  og:novel:status" content="(.+?)"
  NovelDegree
 
 
  
  Match
  Singleline
  <div id="fmimg"><img alt=".+?" src="(.+?)" /></div>

  NovelCover
 
 
  
  Match
  None
  noimg.jpg
  NovelDefaultCoverUrl
 
 
  
  Match
  Singleline
  <meta property="og:novel:read_url" content="(.+?)"/>
  NovelInfo_GetNovelPubKey
 
 
  
  Match
  None
  
  PubCookies
 
 
  
  Match
  None
  {NovelPubKey}
  PubIndexUrl
 
 
  
  Match
  None
  获得目录页错误
  PubIndexErr
 
 
  
  Match
  None
  
  PubVolumeContent
 
 
  
  Spilt
  None
  <h3
  PubVolumeSplit
 
 
  
  Match
  None
  >(.+?)</h3>
  PubVolumeName
 
 
  ~伪后记~|伪后记
  Match
  None
  <dd><a href="\d*.html" title=".+?">(.+?)</a></dd>
  PubChapterName
 
 
  
  Match
  None
  <dd><a href="(\d*.html)" title=".+?">.+?</a></dd>
  PubChapter_GetChapterKey
 
 
  
  Match
  None
  {ChapterKey}
  PubContentUrl
 
 
  
  Match
  None
  获得章节内容页错误
  PubContentErr
 
 
  
  Match
  None
  
  PubTextUrl
 
 
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
章节内容结束
章节内容开始
<!---->
</div>
<div>
  Match
  None
  <div id="content" name="content">\s*((.|\n)+?)\s*</div>\s*<div class="bottem">

  PubContentText
 
 
  
  Match
  None
  
  
 
 
  
  Match
  None
  
  
 
 
  
  Match
  None
  [WwWwωщщψшШ].{0,3}[WwWwωщщψшШ].{0,3}[WwWwωщщψшШ].{0,3}[00OoOoο].{0,3}[00OoOoο].{0,3}[XxXxχ].{0,3}[SsSs].{0,7}[CcCcСΓ].{0,3}[00OoOoοó].{0,3}[MmMmМ]|[00OoOoο].{0,3}[00OoOoο].{0,3}[XxXxχ].{0,3}[SsSs].{0,7}[CcCcСΓ].{0,3}[00OoOoοó].{0,3}[MmMmМ]|[HhHΗh].{0,3}[TtTt].{0,3}[TtTt].{0,3}[PpPpρр]://|[WwWwωщщψ].{0,3}[WwWwωщщψ].{0,3}[WwWwωщщψ]|[WwWwωщщψ].{0,3}[AaàAaαа].{0,3}[PpPpρр]|[CcCcС].{0,3}[00OoOoο].{0,3}[MmMmМ]|[NnNnΠ∩η].{0,3}[EeEeε].{0,3}[TtTt]|[00OoOoο].{0,3}[RrRr].{0,3}[GgGg]|[CcCcС].{0,3}[NnNnΠ∩η]
  PubContentReplace
 
 
  
  Match
  None
  
  PubContentChapterName
 
 
  
  Match
  None
  
  
 

© 版权声明
THE END
点赞0
抢沙发
头像
提交
头像

昵称

取消
昵称

  暂无评论内容

一言一语