Linux下磁盘分区工具cfdisk的使用

对于新手来说,Linux环境下的磁盘分区可能还会存在一些困难。对于熟悉Linux的朋友来说,我们还有fdisk、parted(2TB以上的磁盘分区使用)等磁盘分区工具可以使用。在我们新增磁盘或者在原来磁盘上进行扩容时就会使用到磁盘分区工具,磁盘分区对于整个系统的管理十分重要。

1 . 增加一块容量为2GB的硬盘,增加步骤不赘述,根据个人情况进行操作。使用lsblk命令查看一下当前存储设备情况,可以看出我们新增的设备名称为sdb。

[root@linuxidc.com ~]# lsblk
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda              8:0    0  10G  0 disk
├─sda1            8:1    0  250M  0 part /boot
└─sda2            8:2    0  9.8G  0 part
  ├─CentOS-root 253:0    0  8.3G  0 lvm  /
  └─centos-swap 253:1    0  1.5G  0 lvm  [SWAP]
sdb              8:16  0    2G  0 disk
sr0              11:0    1 1024M  0 rom

2 . 使用cfdisk来对设备sdb来进行分区操作。

[root@linuxidc.com ~]# cfdisk /dev/sdb1

输入以上命令后,屏幕出现以下界面:

Linux下磁盘分区工具cfdisk的使用
 
光标默认在“新建”上,按下回车键。按照以下步骤(每一步都需要键入回车键确认):
主分区(逻辑分区)->大小(MB,此处需要输入新建分区的大小,输完之后按回车键)->类型(根据实际需求进行选择)->写入(回车键之后输入“是”)。

以上步骤操作完成之后如下图所示: 

Linux下磁盘分区工具cfdisk的使用
 
再使用lsblk看一下:

[root@linuxidc.com~]# lsblk
NAME            MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda              8:0    0  10G  0 disk
├─sda1            8:1    0  250M  0 part /boot
└─sda2            8:2    0  9.8G  0 part
  ├─centos-root 253:0    0  8.3G  0 lvm  /
  └─centos-swap 253:1    0  1.5G  0 lvm  [SWAP]
sdb              8:16  0    2G  0 disk
└─sdb1            8:17  0    2G  0 part
sr0              11:0    1 1024M  0 rom

3 . 根据实际情况格式化挂载使用或者进行LVM操作即可(此部分在我之前的文章中有详细介绍,感兴趣的朋友可以看一下)。

© 版权声明
THE END
点赞0
抢沙发
头像
提交
头像

昵称

取消
昵称
一言一语